Leveringsvoorwaarden Managementconsult.nl

Managementconsult levert ook andere diensten dan trainingen en cursussen. De leveringsvoorwaarden hiervoor zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Onderstaande leveringsvoorwaarden gelden alleen als aanvullende en vervangende voorwaarden voor alle overeenkomsten tussen Managementconsult.nl en opdrachtgevers betreffende deelname of opdracht tot het houden van cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin des woords, hierna te noemen "cursus".

Artikel 1 Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Managementconsult.nl en opdrachtgevers betreffende deelname of opdracht tot het houden van cursussen, trainingen, competentietesten en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin des woords, hierna te noemen "cursus".
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voorzover zij schriftelijk zijn bevestigd door Managementconsult.nl.
 3. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
  • Intakegesprek: gesprek waarin de leerdoelen van de training met de leerwensen van de deelnemer worden afgestemd. Dit gesprek maakt deel uit van de training en is een voorwaarde voor deelname.
  • Startmoment van de cursus: de eerste cursusdag.
  • Annuleren: het be&eum;lindigen van de opdracht voor een cursus of dienst of verplaatsen van het startmoment van de cursus.
 4. Algemene inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij zij door Managementconsult.nl schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2 Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst tussen Managementconsult.nl en de opdrachtgever komt tot stand door ondertekening door de opdrachtgever van het daartoe bestemde inschrijvings- of aanmeldingsformulier, door de door Managementconsult.nl en de opdrachtgever getekende schriftelijke bevestiging of door schriftelijke bevestiging of bevestiging per e-mail door Managementconsult.nl aan de opdrachtgever van diens per e-mail verzonden aanmelding of opdracht.

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De opdrachtgever voor een cursus heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een cursus te annuleren per aangetekend verzonden brief.
 2. Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot 8 weken voor aanvang van de eerste cursusdag kosteloos geschieden.
 3. Indien u zich afmeldt tussen 8 en 4 weken voor aanvang van de training dan wordt een bedrag van 50% in rekening gebracht voor de aanvang van de training.
 4. Bij annulering korter dan vier weken voor aanvang van de eerste cursusdag is de opdrachtgever verplicht 100% van het cursusgeld te vergoeden.
 5. In geval de opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer na aanvang van de cursus de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de cursus deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.
 6. In overleg kunt u iemand anders in uw plaats laten deelnemen. Zie ook artikel 5.
 7. Het persoonlijk doelstellend gesprek kan tot 2 werkdagen voor aanvang van het gesprek kosteloos worden verplaatst. Bij verplaatsing binnen 2 werkdagen voor aanvang van het gesprek zal 195 Euro excl. BTW in rekening worden gebracht. Indien de deelnemer voor het geplande persoonlijk doelstellend gesprek niet aanwezig is, wordt eveneens 195 Euro excl. BTW in rekening gebracht.

Artikel 4 Annulering door Managementconsult.nl

Managementconsult.nl heeft het recht zonder opgave van redenen de cursus te annuleren of deelname van een opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Managementconsult.nl betaalde bedrag.

Artikel 5 Vervanging

De opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer kan in plaats van de aangemelde deelnemer in overleg een ander aan de cursus laten deelnemen, indien de vervanging binnen 24 uur na de annulering van de oorspronkelijke deelnemer aan Managementconsult.nl wordt medegedeeld. Voorwaarde voor de vervanging is dat het plannen van het persoonlijk doelstellend gesprek nog mogelijk is. Vervanging na de start van de cursus is niet meer toegestaan. Deze bepaling laat onverlet het recht van Managementconsult.nl op grond van artikel 4.

Artikel 6 Prijzen

Prijzen zijn onverbindend tenzij opgenomen in een schriftelijke overeenkomst zoals bedoeld in artikel 2.

Artikel 7 Betaling

 1. Managementconsult.nl brengt de door de opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur. De opdrachtgever dient het verschuldigde cursusgeld een maand voor de aanvang van de cursus, doch uiterlijk 10 dagen na facturering op de door Managementconsult.nl aangegeven wijze zonder opschorting of verrekening wegens een (veronderstelde) tekortkoming door Managementconsult.nl, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. De reis- en verblijfkosten alsmede verplichte literatuur in verband met deelname aan een cursus zijn in het cursusgeld niet begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen. De verblijfkosten dienen door de opdrachtgever te worden voldaan aan de door Managementconsult.nl gekozen accommodatie.
 3. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is Managementconsult.nl steeds gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Indien tijdige betaling achterwege blijft is Managementconsult.nl gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten.
 4. De opdrachtgever is bij niet tijdige nakoming steeds verplicht aan Managementconsult.nl alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, waaronder steeds zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van Ä 300,--.

Artikel 8 Opschorting en ontbinding

Managementconsult.nl heeft het recht deelname van de opdrachtgever dan wel van de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer aan een cursus te weigeren of uitvoering van de opdracht op te schorten, indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, onverminderd het bepaalde in artikel 7.

Artikel 9 Auteursrecht

 1. Het auteursrecht op de door Managementconsult.nl uitgegeven brochures, projectmateriaal en cursusmateriaal berust bij Managementconsult.nl, tenzij een andere auteursrecht hebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Managementconsult.nl zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.
 2. Het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden van Managementconsult.nl, berust uitsluitend bij Managementconsult.nl.

Artikel 10 Overname van personeel

De werknemers van Managementconsult.nl zijn tijdens het dienstverband en gedurende twee jaar na beŽindiging van het dienstverband met Managementconsult.nl aan een concurrentiebeding gebonden inhoudende dat zij geen werkzaamheden voor relaties van Managementconsult.nl mogen verrichten. Op grond daarvan staat het de opdrachtgever niet vrij gedurende de voornoemde periode buiten Managementconsult.nl om, ex-werknemers van Managementconsult.nl in dienst te nemen, dan wel anderszins gebruik te maken van hun diensten. Dit geldt ook voor de situatie, dat de ex-werknemer in dienst is bij een derde.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. Managementconsult.nl spant zich in de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
 2. Managementconsult.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor enige schade dan in het geval van haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voorzover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.
 3. Buiten de in lid 2. bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht, of, indien het een duurovereenkomst betreft, tot het factuurbedrag over een periode van 2 (twee) maanden. In geen geval zal de schadevergoeding meer bedragen dan 2000 Euro.
 4. Managementconsult.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
 5. Managementconsult.nl zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij danwel die van een derde aan te spreken.

Artikel 12 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op iedere overeenkomst tussen Managementconsult.nl en een opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter te Roermond.

Disclaimer  © 2007