Nieuwsbrief 16

Aangeboden door managementconsult.nl

De Nieuwsbrief van Managementconsult.nl is een periodiek verschijnende uitgave met wetenswaardigheden voor managers.

Klik hier om u gratis aan te melden voor deze nieuwsbrief.

Inhoud

Het volgende thema koment in deze nieuwsbrief aan bod:

 1. Training voor interne adviseurs
 2. Nieuwe 360 graden feedbacktest voor interne adviseurs
 3. Nieuwe 360 graden feedbacktest voor leidinggevers
 4. Training Samenwerken en Effectief Communiceren
 5. Free Consult is een succes voor beide partijen

Training voor interne adviseurs

Herkent u dit?

Veel interne adviseurs of stafmedewerkers merken dat het soms moeilijk is hun adviezen geaccepteerd te krijgen. De opdracht verdwijnt in de bureaulade. Technisch is het een goed advies, maar de interne klant wil er toch niet echt aan of brengt op het laatste moment veranderingen aan in de opdracht...

Daar zijn diverse oorzaken voor aan te wijzen die vaak niet liggen op het technische of inhoudelijke vlak van het advies.

De training is erop gericht om uw adviezen vaker, beter en meer geaccepteerd te krijgen.

De nadruk ligt hierbij niet op de inhoud van het advies, maar op de communicatieve zijde: hoe een technisch/commercieel advies over te dragen en geaccepteerd te krijgen in de eigen organisatie.

De klantrelatie in alle fasen van het advies staat centraal. Ingegaan wordt op nieuwe vormen van het intakegesprek, de analyse, het uitwerken van adviezen en hoe deze adviezen geaccepteerd en doorgevoerd te krijgen.

Wij hebben afgelopen jaar veel vragen gekregen naar de mogelijkheid voor deze open training....

Klik hier voor meer informatie

Externe adviseurs

Zoekt u een inhouse training voor adviseurs die meestal extern werken? Klik dan hier.

Nieuwe 360 graden feedbacktest voor interne adviseurs

Speciaal voor managers die hun medewerkers (steeds meer) moeten coachen...

U krijgt na het invullen van de test door uzelf en de anderen onmiddellijk de beschikking over een uitgebreide rapportage rond uw competenties en het niveau daarvan.

Als u de ingebouwde professionele benchmark niet haalt worden per competentie automatisch tips gegenereerd die u kunt gebruiken om uw verbeterdoelen te bepalen.

Het voordeel van 360 graden feedback is uiteraard dat de adviseur zich kan spiegelen aan andere feedbackgevers. Meten is weten.

De test is gericht op leidinggevers en managers die medewerkers via coachinggesprekken aansturen. Veel van deze managers gebruiken de test ook om een persoonlijk ontwikkelplan voor zichzelf mee op te starten. Bij onze 'Training Coachen op competenties' gebruiken we de test standaard als startinstrument.

Tip: Kijk ook eens naar het artikel over invoeren van competentiemanagement.

Om een testcode met password aan te vragen: KLIK HIER

In de test worden drie domeinen gemeten:

 • Competenties op het gebied van individuele coaching
 • Competenties op het gebied van teamcoaching
 • Competenties op het gebied van rolverandering

De volgende competenties worden gemeten:

Communiceren
Reageren op en samenwerken met anderen op een prettige, doelgerichte, constructieve, directe en uitnodigende manier.

Luisterenvaardigheden
Laat zien informatie uit een gesprek op te pikken. Vraagt ter zake door en gaat in op reacties. Probeert eerst te begrijpen en pas daarna begrepen te worden.

Doelen stellen
Bepaalt op systematische wijze doelen en prioriteiten en geeft benodigde acties, tijd en middelen aan om doelen te bereiken. Is doelgericht en effectief in handelen en weet tijdig bij te sturen om de gestelde resultaten te bereiken.

Overtuigen
Overtuigen is het verkrijgen van instemming voor het uitvoeren van bepaalde plannen, ideeën of producten waarvoor bij de ander in eerste instantie geen draagvlak is.

Sensitiviteit
Laten zien dat men zich goed bewust is van wat andere mensen in hun eigen omgeving voelen en wensen, tonen dat men daarmee op passende wijze rekening houdt.

Motiveren van medewerkers
Motiveert anderen tot actie, ontwikkelt betrokkenheid en spreekt medewerkers aan.

Omgaan met conflicten
Het tijdig kunnen herkennen van onderlinge wrijvingen en weerstanden en hierop professioneel kunnen anticiperen. Problemen tot een acceptabele oplossing kunnen brengen voor betrokkenen.

Smart
SMART: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden. In staat zijn om de weg naar het doel volgens deze criteria te definiŽren.

Counselen
De medewerker ondersteunen in het oplossen van de eigen persoonlijke problemen via doorvragen, reflecteren en concretiseren van de eigen oplossingen van de medewerker.

Leidinggeven aan een individu
Richting en sturing geven aan een medewerker in het kader van diens taakvervulling. Medewerkers tot betere prestaties brengen door hen genuanceerd en gestructureerd te ondersteunen via initiŽren en begeleiden van verbetertrajecten.

Teambuilding
Richting geven aan team of projectgroep. Samenwerkingsverbanden verbeteren met als doel de totale performance van de groep verbeteren.

Leidinggeven
Vraagt anderen mee te denken bij beslissingen aangaande zijn / haar werk. Corrigeert anderen wanneer zij niet goed communiceren of rapporteren. Gaat na of door hem of haar gegeven instructies aan medewerkers en collegae worden nageleefd.

Samenwerken
Het bijdragen aan een gezamenlijk resultaat. Ook als daar geen direct eigen belang bij komt kijken.

Organiseren en plannen
Op een systematische wijze doelen en prioriteiten stellen en daarbij de benodigde acties, tijd en middelen aangeven om de gestelde doelen te bereiken.

Delegeren
Eigen taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden toedelen aan de medewerker.

Flexibiliteit
Kan indien zich problemen of kansen voordoen het eigen gedrag zo veranderen dat het gestelde doel toch bereikt wordt. Is flexibel in rol- en taakuitvoering. Staat open voor alternatieven. Handhaaft zich goed in nieuwe situaties.

Meer informatie:

Nieuwe 360 graden feedbacktest voor leidinggevers

Een basistest om snel overzicht te krijgen op alle aspecten van uw leidinggeven.

Een ideale start voor uw functionerings- of coachingsgesprekken of uw eigen groeiproject.

U wordt getest op de volgende drie domeinen:
De coach: Mentor, stimulator, coach voor teams en individuen.
De leider: Netwerker, ondernemer, strategische planner, visie- en missiedrager.
De manager: Producent, bestuurder en coŲrdinator.

Hierdoor krijgt u snel een totaaloverzicht van de hoofdgebieden waarop een manager werkzaam is en het niveau van zijn competenties in deze domeinen.

De volgende competenties worden per domein gemeten:

Domein coaching:

 • Resultaatgericht coachen
  Coachingsdoelen met medewerkers bepalen en bereiken.
 • Inlevingsvermogen
  Zich bewust tonen van andere mensen in hun omgeving en de eigen invloed op hen. Het onderkennen van de ander.
 • Teambuilding
  Richting geven aan team of projectgroep. Samenwerkingsverbanden tot stand brengen en onderhouden.
 • Inspirerend leiderschap
  Vertoont voorbeeldgedrag en is inspirerend met betrekking tot normen en waarden.

Domein leiderschap:

 • Strategische planning
  Lange termijnvisies plannen en doorvoeren
 • Netwerken
  In- en externe relatie ontwikkelen, uitbouwen en onderhouden
 • Ondernemerschap
  Verbeteren van het marktsucces
 • Visie en missie
  Een beeld ontwikkelen van de toekomst en dit vertalen naar de dagelijkse doelen

Domein managen:

 • Tactisch management
  Organisatiestructuur en strategie in overeenstemming brengen
 • Organisatiesturing
  Het ontwikkelen en toepassen van (nieuwe procedures en sturingsinstrumenten om de organisatie effectiever te maken.
 • Werkuitvoering coördineren
  Plannen, vertalen naar werkopdrachten en delegeren
 • Kwaliteitsbewaking
  Bewaken van de algemene en specifieke kwaliteit van het werk in het algemeen en in alle specifieke situaties.

Meer informatie:

Training: Samenwerken en effectief communiceren

Onze succesvolle open training... Voor iedereen die zijn competenties op het gebied van samenwerken en communiceren wil verbeteren.

Medewerkers op mbo-/hbo-niveau, voor wie communicatie en samenwerking met anderen een essentieel deel van het werk is en die behoefte hebben om hun kwaliteiten op dit terrein te versterken.

Denk hierbij aan mensen die:

 • toezicht moeten houden op bv externe firmaís
 • een adviserende rol hebben in hun werk
 • die veel interne en externe kontakten moeten onderhouden in hun functie
 • die leidinggeven aan projecten
 • die veel in gesprekken zitten om zaken af te stemmen en te regelen

De deelnemers starten met een analyse van hun 360° feedbackrapport.

 • U krijgt zicht op uw competenties en het beeld dat anderen van u hebben. Ook wordt hierbij onderzocht in hoeverre deze van elkaar verschillen.
 • Uw sterke competenties en uw zwakke competenties worden geanalyseerd.

Daarna worden individuele doelen bepaald die in de training bereikt gaan worden. Uw groepsleden werken in een soortgelijke setting aan hun eigen doelen.

In overleg met de trainer en de (sub)groep wordt een trainingstraject uitgezet. Onderweg wordt dit nog bijgesteld.

In deze cursus komen praktische vraagstukken aan de orde als:

 • Hoe spreek ik iemand aan, wanneer hij of zij zich niet aan afspraken houdt?
 • Hoe kun je mensen waarover je niet de baas bent, bijsturen?
 • Hoe kom je bij meningsverschillen tot afspraken die mensen ook willen nakomen?
 • Hoe kun je de samenwerking in je groep of ploeg verbeteren?
 • Hoe kan ik het conflict dat ik heb met mijn opdrachtgever oplossen?
 • Hoe bespreek je een klacht van een klant of opdrachtgever?

Deze cursus heeft een sterk praktisch karakter. De onderwerpen worden in sterke mate bepaald door de vragen en problemen die de deelnemers aandragen.

Aan bod komen onderwerpen als:

 • het actief deelnemen aan communicatieprocessen
 • het gebruik van verschillende communicatiestijlen
 • het voorkomen en opheffen van storingen in de communicatie
 • omgaan met conflicten en spanningen
 • onderhandelen over meningsverschillen en strijdige belangen en doelen
 • het beter opkomen voor jezelf
 • het sturen van gesprekken
 • het overbrengen van vervelende boodschappen

Voorafgaand aan de cursus vindt een 360 graden feedback-ronde plaats m.b.t. ieders competenties op het gebied van communicatie en samenwerking.

De resultaten van deze feedback wordt verwerkt in een persoonlijk rapport dat de deelnemers aan het begin van de cursus ontvangen. Dit rapport dient als basis voor het vaststellen van leer- en aandachtspunten voor de deelnemers.

Via keuzemodules worden allerlei thema's behandeld. Deelnemers gaan via korte praktische oefeningen de theoretische modellen vertalen naar hun eigen werkpraktijk en oefenen met situaties waarin ze hun competenties kunnen ontwikkelen.

De training begint met een blok van twee dagen. Na 4 weken volgt weer een blok van 2 dagen. In deze tussentijd voert u werktaken op uw werkplek in het kader van uw verbeteringsplan uit.

Twee maanden na het tweede blok komt de groep tijdens een follow-updag weer bij elkaar om de resultaten verder te verwerken.

Klik hier voor meer informatie.

Free Consult is een succes voor beide partijen

Managementconsult.nl heeft een nieuwe dienstverlening ingevoerd: het Free consult.

Het mes snijdt aan twee kanten. U krijgt een free consult, wij krijgen de mogelijkheid onze expertise te demonstreren.

Heeft u een brandende vraag met betrekking tot HRM, organisatieverandering, cultuurverandering, prestatiemanagement, competentiemanagement, coachen of ziekteverzuim en wilt u hiervoor niet onmiddellijk een externe consultant inschakelen?

Dan biedt Managementconsult.nl u de mogelijkheid om een vraag te stellen die gegarandeerd binnen 5 werkdagen door onze adviseurs effectief wordt beantwoord.

Talrijke organisaties hebben van deze mogelijkheid voor een gratis consult inmiddels dankbaar gebruik gemaakt.

Klik hier voor een Free Consult.

Meld u ook aan

Bent u ook geïnteresseerd in het laatste nieuws of bruikbare tips op het gebied van people management, dan is onze nieuwsbrief er ook voor u.

Klik hier om u gratis aan te melden voor deze nieuwsbrief.