Nieuwsbrief 23

Aangeboden door managementconsult.nl

De Nieuwsbrief van Managementconsult.nl is een periodiek verschijnende uitgave met wetenswaardigheden voor managers.

Klik hier om u gratis aan te melden voor deze nieuwsbrief.

Inhoud

De volgende thema's komen in deze nieuwsbrief aan bod:

 1. Automatisering & Verzuim
 2. Werken met Persoonlijke Ontwikkelplannen (POP)
 3. Workshop: Stapsgewijs implementeren van competentiemanagement
 4. Onze topper: Training Samenwerken en effectief communiceren
 5. Coaching Jaarcongres

Automatisering & Verzuim

Dossier Manager 4: Tijd voor het echte werk!

Sinds 1990 is Marc Ligthart bij diverse instellingen werkzaam als bedrijfs- en verzekeringsarts. Hierdoor is hij met verscheidene automatiseringssystemen en een groot aantal papieren dossiers in aanraking gekomen. Niet zelden ziet hij een werknemer op zijn spreekuur en ontbreekt belangrijke informatie omdat gegevens niet centraal worden bewaard of snel toegankelijk zijn. Gegevens over het arbeidsverleden, huidig functioneren en over mogelijke andere partijen die eerder een rol hebben gespeeld in het verzuimproces. Als professional wil hij in de praktijk graag twee dingen: goed adviseren en zo weinig mogelijk tijd besteden aan bijkomende zaken zoals administratieve handelingen. Deze idealen hebben geleid tot de ontwikkeling van Dossier Manager, een softwarepakket dat geheel is ontwikkeld vanuit de praktijk en daarmee volledig aansluit op de hoge eisen van een snel veranderende wereld. Het pakket (DM) groeit voortdurend mee met veranderende richtlijnen en regelgeving op ARBO gebied. Inmiddels is het bewijs geleverd: de oprichting en snelle groei van het bedrijf Medisoft tonen aan dat de behoefte aan eenvoud en efficiency groot is.

Sinds begin jaren '90 zijn er veel ontwikkelingen gaande ten aanzien van de wet en regelgeving rondom ziekte en verzuim. Alle wijzigingen richten zich op het terugdringen van verzuim en arbeidsongeschiktheid. De partijen die actief zijn op dit gebied worden hierbij vaak ondersteund door diverse automatiseringssystemen of maken nog gebruik van een papieren dossier. Degenen die betrokken zijn bij de uitvoering van de sociaal medische zorg en reïntegratie worden daarbij geconfronteerd met een toenemende complexiteit rond de uitvoering van hun taken. Een veranderende regelgeving, nieuwe samenwerkingsverbanden en een meer klantgerichte benadering stellen steeds hogere eisen aan de interne organisatie en de beheersing van de werkprocessen. De kwaliteit van de dienstverlening wordt mede bepaald door betrouwbare en actuele informatie. Dossier Manager 4 biedt de flexibiliteit, structuur, de juiste ondersteuning en de mogelijkheid tot het opbouwen van een betrouwbaar en actueel dossier waarvan alle partijen gebruik kunnen maken.

Werken met Persoonlijke Ontwikkelplannen (POP)

Tijdens een POP-gesprek heeft u, als coach, de taak om samen met uw medewerker tot afspraken te komen over persoonlijke ontwikkelplannen.

U ondersteunt uw medewerker deze inzichtelijk te maken en legt ze samen vast in een persoonlijk ontwikkelplan (POP).

De optimale vorm en procedure voor een POP-gesprek ligt niet altijd voor de hand.

 • Hoe voert u een POP-gesprek?
 • Hoe maakt u goede en motiverende afspraken?
 • Hoe zorgt u voor een goed gedoseerd plan?
 • Hoe leert deze medewerker optimaal?
 • Hoe checkt u of het plan aansluit op de competenties van de medewerker?
 • Hoe zorgt u ervoor dat het plan ook werkelijk grensverleggend is?

In deze workshop leert u op een praktische en efficiënte manier hoe u een goed POP-gesprek voert en hoe u tot een effectief POP voor uw medewerkers komt.

Klik hier voor meer informatie.

Stapsgewijs implementeren van competentiemanagement

Doel

Inzicht en kennis rond het implementatietraject van competentiemanagement in organisaties opdoen. U formuleert uw doelen met betrekking tot het invoeren van competentiemanagement. U maakt plannen voor het invoeringstraject naar aanleiding van een organisatiediagnose.

Aan het einde van de dag heeft u zicht op uw eigen traject en zicht op de te verwachten resultaten voor uw organisatie.

Lees ook ons artikel over het invoeren van competentiemanagement.

Voor wie?

HRM-managers, P&O-adviseurs, directies, integraal-lijnmanagers, bestuursleden, OR-leden, staffunctionarissen of adviseurs die zich bezighouden met vraagstukken over organisatieontwikkeling.

Hoofditems workshop

 • Wat is competentiemanagement?
 • Waarom competentiemanagement?
 • Implementeren van competentiemanagement.
 • Fasen met betrekking tot het invoeren van competentiemanagement.
 • De strategie vertalen naar de uitvoering: Stappenplan voor het organiseren van de verandering.
 • Aandachtpunten in iedere fase.
 • Uw organisatie analyseren: Stands van zaken, bereidheid, bestuursstandpunt, managementstandpunt.
 • Een diagnose stellen en een strategie ontwikkelen.
 • Draagvlak creëren, medestanders zoeken, omgaan met weerstanden, voorlichtingscampagne.
 • Afsluiter: Demonstratie van software voor 360° feedback testen.

Klik hier voor meer informatie.

Onze topper vernieuwd: Samenwerken en effectief communiceren

Onze succesvolle open training... Voor iedereen die zijn competenties op het gebied van samenwerken en communiceren wil verbeteren.

Medewerkers op mbo-/hbo-niveau, voor wie communicatie en samenwerking met anderen een essentieel deel van het werk is en die behoefte hebben om hun kwaliteiten op dit terrein te versterken.

In deze cursus komen praktische vraagstukken aan de orde als:

 • Hoe spreek ik iemand aan, wanneer hij of zij zich niet aan afspraken houdt?
 • Hoe kun je mensen waarover je niet de baas bent, bijsturen?
 • Hoe kom je bij meningsverschillen tot afspraken die mensen ook willen nakomen?
 • Hoe kun je de samenwerking in je groep of ploeg verbeteren?
 • Hoe kan ik het conflict dat ik heb met mijn opdrachtgever oplossen?
 • Hoe bespreek je een klacht van een klant of opdrachtgever?

Deze cursus heeft een sterk praktisch karakter. De onderwerpen worden in sterke mate bepaald door de vragen en problemen die de deelnemers aandragen.

Aan bod komen onderwerpen als:

 • het actief deelnemen aan communicatieprocessen
 • het gebruik van verschillende communicatiestijlen
 • het voorkomen en opheffen van storingen in de communicatie
 • omgaan met conflicten en spanningen
 • onderhandelen over meningsverschillen en strijdige belangen en doelen
 • het beter opkomen voor jezelf
 • het sturen van gesprekken
 • het overbrengen van vervelende boodschappen

Klik hier voor meer informatie.

Coaching Jaarcongres

Daar wilt u toch ook bij zijn?

Het eerste "Coaching Jaarcongres" heeft de 100 aanmeldingen ruim gepasseerd. Dit congres is speciaal bedoeld voor iedereen die met veranderingsprocessen in organisaties te maken heeft, zoals P&O functionarissen, leidinggevenden, coaches, supervisoren, loopbaanbegeleiders, counsellors en trainers.

Heeft u zich nog niet opgegeven dan kunt u dit bericht als een 'herhaald welkom' beschouwen. Heeft u geen folder meer of wilt u het programma nog eens bekijken, surf dan naar www.coachingcongres.nl.

Op deze website treft u onder 'inschrijven' een online inschrijfformulier, waarop u tevens de workshops van uw keuze kunt invullen. U kunt ook de daar gepresenteerde inschrijffax printen en versturen.

Uw organisatie presenteren op de 'markt' of in de congresmap kan ook.

Hartelijke groeten,
Siebren van Hoog / Sipke Gelling
Buro Klik en Uitgeverij Kerckebosch

Meld u ook aan

Bent u ook geïnteresseerd in het laatste nieuws of bruikbare tips op het gebied van people management, dan is onze nieuwsbrief er ook voor u.

Klik hier om u gratis aan te melden voor deze nieuwsbrief.