Nieuwsbrief 24

Aangeboden door managementconsult.nl

De Nieuwsbrief van Managementconsult.nl is een periodiek verschijnende uitgave met wetenswaardigheden voor managers.

Klik hier om u gratis aan te melden voor deze nieuwsbrief.

Inhoud

De volgende thema's komen in deze nieuwsbrief aan bod:

 1. Drie nieuwe 360 graden feedbacktesten voor medewerkers in de zorg
 2. Training: Werken met Persoonlijke Ontwikkelplannen (POP)
 3. Workshop: Stapsgewijs implementeren van competentiemanagement
 4. Onze topper: Training Samenwerken en effectief communiceren.
   
 5. Beurzenspecial:
  • Personeel en Salaris Vakdagen
  • Performa: De beurs voor human resources
  • Zorg en ICT: Platform voor ICT toepassingen en diensten in de zorgsector

Drie nieuwe 360° feedbacktesten voor medewerkers in de zorg

Managementconsult.nl heeft in samenwerking met een aantal grotere zorginstellingen drie testen samengesteld voor medewerkers in deze sector.

 1. Test voor zorgbeleiders
 2. Test voor unitmanagers
 3. Test voor zorgdirectieleden

U krijgt na het invullen van de test door uzelf en de anderen onmiddellijk de beschikking over een uitgebreide rapportage rond uw competenties en het niveau daarvan.

In de test zit per competentie een benchmark die automatisch tips gegenereerd die u kunt gebruiken om uw verbeterdoelen te bepalen.

Het voordeel van 360 graden feedback is uiteraard dat de centrale persoon zich kan spiegelen aan andere feedbackgevers. Meten is weten.

De test is gericht op leidinggevers en managers die medewerkers via coachinggesprekken aansturen. Veel van deze managers gebruiken de test ook om een persoonlijk ontwikkelplan voor zichzelf mee op te starten.

Tip: Kijk ook eens naar het artikel over invoeren van competentiemanagement.

Om een testcode met password aan te vragen: KLIK HIER

Wat wordt er gemeten?

In de test voor Unitmanagers worden de volgende competenties gemeten:

 • Besluitvaardigheid
  Beslissingen nemen door middel van het ondernemen van acties of zich vastleggen door middel van het uitspreken van meningen.
 • Delegeren
  Eigen beslissingsbevoegdheden en verantwoordelijkheden op duidelijke wijze toedelen aan de juiste medewerkers.
  Effectief gebruik maken van tijd en vaardigheden van de medewerkers.
 • Flexibel gedrag
  Indien zich problemen of kansen voordoen de eigen gedragsstijl veranderen ten einde een gesteld doel te bereiken.
 • Groepsgericht leiderschap
  Richting en sturing geven aan een groep, samenwerkingsverbanden tot stand brengen en handhaven.
 • Initiatief
  Kansen signaleren en er naar handelen.
  Liever uit zichzelf beginnen dan passief afwachten.
 • Leervermogen
  Nieuwe informatie in zich opnemen en deze effectief toepassen.
 • Actief luisteren
  Tonen belangrijke informatie op te nemen in gesprekken. Ingaan op reacties, zowel verbaal als non-verbaal. Relevante doelgerichte vragen stellen.
 • Stressbestendigheid
  Effectief blijven presteren onder tijdsdruk, bij tegenslag, teleurstelling of tegenspel.
 • Samenwerken
  Bijdragen aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet van direct persoonlijk belang is.
 • Visie en strategie
  Afstand nemen van de dagelijkse praktijk; zich concentreren op hoofdlijnen en op lange termijn beleid.

De test geeft een goed zicht op de competenties en is een ideaal startpunt voor het opstellen van verbeterplannen middels POP-gesprekken.

 • Voor meer informatie over onze feedbacktesten in het algemeen klikt u HIER
 • Voor een artikel over de de sterke en zwakke punten van feedbacktesten klikt u HIER
 • Voor informatie voor de mogelijkheid tot aanvullende individuele coaching klikt u HIER

Werken met Persoonlijke Ontwikkelplannen (POP)

Tijdens een POP-gesprek heeft u, als coach, de taak om samen met uw medewerker tot afspraken te komen over persoonlijke ontwikkelplannen.

U ondersteunt uw medewerker deze inzichtelijk te maken en legt ze samen vast in een persoonlijk ontwikkelplan (POP).

De optimale vorm en procedure voor een POP-gesprek ligt niet altijd voor de hand.

 • Hoe voert u een POP-gesprek?
 • Hoe maakt u goede en motiverende afspraken?
 • Hoe zorgt u voor een goed gedoseerd plan?
 • Hoe leert deze medewerker optimaal?
 • Hoe checkt u of het plan aansluit op de competenties van de medewerker?
 • Hoe zorgt u ervoor dat het plan ook werkelijk grensverleggend is?

In deze workshop leert u op een praktische en efficiënte manier hoe u een goed POP-gesprek voert en hoe u tot een effectief POP voor uw medewerkers komt.

Klik hier voor meer informatie.

Stapsgewijs implementeren van competentiemanagement

Doel

Inzicht en kennis rond het implementatietraject van competentiemanagement in organisaties opdoen. U formuleert uw doelen met betrekking tot het invoeren van competentiemanagement. U maakt plannen voor het invoeringstraject naar aanleiding van een organisatiediagnose.

Aan het einde van de dag heeft u zicht op uw eigen traject en zicht op de te verwachten resultaten voor uw organisatie.

Lees ook ons artikel over het invoeren van competentiemanagement.

Voor wie?

HRM-managers, P&O-adviseurs, directies, integraal-lijnmanagers, bestuursleden, OR-leden, staffunctionarissen of adviseurs die zich bezighouden met vraagstukken over organisatieontwikkeling.

Hoofditems workshop

 • Wat is competentiemanagement?
 • Waarom competentiemanagement?
 • Implementeren van competentiemanagement.
 • Fasen met betrekking tot het invoeren van competentiemanagement.
 • De strategie vertalen naar de uitvoering: Stappenplan voor het organiseren van de verandering.
 • Aandachtpunten in iedere fase.
 • Uw organisatie analyseren: Stands van zaken, bereidheid, bestuursstandpunt, managementstandpunt.
 • Een diagnose stellen en een strategie ontwikkelen.
 • Draagvlak creëren, medestanders zoeken, omgaan met weerstanden, voorlichtingscampagne.
 • Afsluiter: Demonstratie van software voor 360° feedback testen.

Klik hier voor meer informatie.

Onze topper vernieuwd: Samenwerken en effectief communiceren

Onze succesvolle open training... Voor iedereen die zijn competenties op het gebied van samenwerken en communiceren wil verbeteren.

Medewerkers op mbo-/hbo-niveau, voor wie communicatie en samenwerking met anderen een essentieel deel van het werk is en die behoefte hebben om hun kwaliteiten op dit terrein te versterken.

In deze cursus komen praktische vraagstukken aan de orde als:

 • Hoe spreek ik iemand aan, wanneer hij of zij zich niet aan afspraken houdt?
 • Hoe kun je mensen waarover je niet de baas bent, bijsturen?
 • Hoe kom je bij meningsverschillen tot afspraken die mensen ook willen nakomen?
 • Hoe kun je de samenwerking in je groep of ploeg verbeteren?
 • Hoe kan ik het conflict dat ik heb met mijn opdrachtgever oplossen?
 • Hoe bespreek je een klacht van een klant of opdrachtgever?

Deze cursus heeft een sterk praktisch karakter. De onderwerpen worden in sterke mate bepaald door de vragen en problemen die de deelnemers aandragen.

Aan bod komen onderwerpen als:

 • het actief deelnemen aan communicatieprocessen
 • het gebruik van verschillende communicatiestijlen
 • het voorkomen en opheffen van storingen in de communicatie
 • omgaan met conflicten en spanningen
 • onderhandelen over meningsverschillen en strijdige belangen en doelen
 • het beter opkomen voor jezelf
 • het sturen van gesprekken
 • het overbrengen van vervelende boodschappen

Klik hier voor meer informatie.

Personeel en Salaris Vakdagen

Tijdens de Personeel en Salaris Vakdagen bieden we u een volledig overzicht van alle wijzigingen en toekomstige plannen van het kabinet. Op 22 september starten we met het Landelijk Congres Arbeidsvoorwaarden. Op donderdag 23 september vindt voor de 15e keer het Landelijk Congres Salarisadministratie plaats. Een feestelijk jubileum, dat we niet ongemerkt voorbij laten gaan.

Naast de congressen mag ook dit jaar een bezoek aan de Vakbeurs Salarisverwerking en Personeelsinformatie niet ontbreken. Het geheel van congressen en vakbeurs maakt de Personeel en Salaris Vakdagen tot een totaalevenement waar u als salarisadministrateur niet mag ontbreken.

Landelijk Congres Salarisadministratie

Dynamischer kunnen we het niet maken, inzichtelijker wel!

Over WALVIS en andere klussen op uw bureau

Het dynamische vak van de loon- en salarisadministratie kent ook in 2004 en 2005 enkele ingrijpende veranderingen. In het kader van het lopende traject van de Wet Walvis heeft de Eerste Kamer recent de uniformering van het loonbegrip goedgekeurd. Daarmee is een belangrijke stap gezet en komen fiscus en UWV in de dagelijkse praktijk dichter bij elkaar. Daarnaast blijven onderwerpen op het gebied van arbeidsvoorwaarden, verzuim en ziekte, en pensioenen de gemoederen bezighouden. De belangrijkste van deze ontwikkelingen hebben wij in uw jaarlijkse vakcongres bijeengebracht:

 • WALVIS: bent u er helemaal klaar voor?
 • Kinderopvangregelingen: heeft u de nieuwe wet toegepast?
 • Sparen om eerder te stoppen met werken, of toch langer doorgaan?
 • Levensloopregeling: wat gaat dit inhouden?
 • Fiscale actualiteiten en Sociale zekerheid n.a.v Prinsjesdag.
 • Forum: de redactie van Aanspraak bespreekt de praktische gevolgen van actuele ontwikkelingen.

Landelijk Congres Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaardenbeleid: kosten en effectiviteit

Belangrijke veranderingen in wet- en regelgeving, economische en bedrijfsmatige trends bepalen het arbeidsvoorwaardenbeleid. Aan de hand van praktijkgerichte bijdragen en met behulp van diverse actuele cases leiden onze deskundige sprekers u langs de volgende onderwerpen:

 • Kosten omlaag, rendement omhoog.
 • Zelf doen, outsourcing, shared services? Resultaten van een onafhankelijk onderzoek in opdracht van Aanspraak en P&O Actueel en in samenwerking met Arinso naar de stand van zaken onder Nederlandse bedrijven en instellingen.
 • Uw verzuimbeleid en mogelijke inkomenseffecten voor uw medewerkers.
 • Eerder stoppen, langer doorgaan? Levensloop, prepensioen, pensioen: welke regeling wordt het?

Performa 2004

U bent van harte welkom op Performa 2004, de snelst groeiende vakbeurs voor human resources! Noteert u nu alvast in uw agenda:

 • woensdag 13 en donderdag 14 oktober 2004
 • Jaarbeurs Utrecht (hal 1)
 • geopend: 10.00-16.00 uur

Wat kunt u verwachten?

Performa 2004 biedt u de meest actuele informatie op het gebied van human resources. Vorig jaar kwamen ruim vijfduizend HR-professionals, centrale inkopers, managers en algemeen directeuren een bezoek brengen aan de vakbeurs. Tijdens Performa 2004 vindt u:

 • Bijna 200 exposanten op het gebied van human resources.
 • Vele tientallen case-presentaties.
 • Grootschalige congressen, lezingen en debatten.

Voor wie is de Performa 2004 interessant?

 • Directeuren HRM, P&O en sociaal beleid
 • Personeelsmanagers en -functionarissen
 • Centrale inkoopmanagers van HR-diensten
 • Opleidingsfunctionarissen
 • In- en externe opleiders, trainers en coaches
 • Management development specialisten
 • Loopbaanontwikkelaars
 • Recruiters
 • Organisatieadviseurs en consultants
 • Salarisadministrateurs

Zorg & ICT

De VMBI, NVMA en NICTIZ gaan samenwerken met Zorg & ICT

De Vereniging voor Informatieverwerking in de Zorg (VMBI), de Vereniging voor Zorgadministratie en Informatie (NVMA) en NICTIZ, samen het platform achter het Medisch Informatica Congres (MIC2003 en MIC2005), gaan participeren in Zorg & ICT; het platform voor ICT toepassingen en diensten in de zorgsector dat van 02-04 februari 2005 voor de 3e maal plaatsvindt in Jaarbeurs Utrecht. Onlangs zijn daartoe afspraken gemaakt met VNU Exhibitions; organisator van Zorg & ICT.

Zorg & ICT is voortgekomen uit de vakbeurs Medica en speelt in op de sterk gestegen belangstelling voor ICT en innovatie binnen de zorgsector. Doel van de partijen is om op termijn te komen tot één centraal en representatief platform voor ICT in de zorg.

Project Manager Pieter Simons van VNU Exhibitions is dan ook uitermate content met de samenwerking die vooralsnog is aangegaan voor de periode van een jaar. 'De NVMA, VMBI en NICTIZ spelen een vooraanstaande rol waar het ICT en innovatie binnen de gezondheidszorg betreft. De focus van deze organisaties op het (faciliteren van) het primaire proces in de zorgsector betekent een verdere versterking van het oorspronkelijke beursconcept', aldus Simons.

Organisator Marita Mantle – Kloosterboer van Key Conference Support, die namens de NVMA, VMBI en NICTIZ tekent voor nadere invulling van de samenwerking heeft het volste vertrouwen in een succesvol verloop van het event. 'De marketingkrachten en professionaliteit van een organisatie als VNU Exhibitions (joint venture Jaarbeurs/VNU) en hun ervaring in verticale ICT evenementen zijn een belangrijke waarborg voor een in zowel kwalitatief als kwantitatief opzicht hoogstaand evenement; waarbij NVMA, VMBI en NICTIZ garant staan voor een inhoudelijk ijzersterk programma'.

Meld u ook aan

Bent u ook geïnteresseerd in het laatste nieuws of bruikbare tips op het gebied van people management, dan is onze nieuwsbrief er ook voor u.

Klik hier om u gratis aan te melden voor deze nieuwsbrief.