Nieuwsbrief 27

Aangeboden door managementconsult.nl

De Nieuwsbrief van Managementconsult.nl is een periodiek verschijnende uitgave met wetenswaardigheden voor managers.

Klik hier om u gratis aan te melden voor deze nieuwsbrief.

Inhoud

De volgende thema's komen in deze nieuwsbrief aan bod:

  1. Nieuwe workshop: POP-doelen creëren en evalueren tijdens functioneringsgesprekken
  2. Preventiemedewerker verplicht per 1 juli

POP-doelen creëren en evalueren tijdens functioneringsgesprekken

Herkent u deze situatie?

Tijdens een functioneringsgesprek heeft u, als manager, de taak om samen met uw medewerker tot heldere doelen en afspraken te komen over hun persoonlijke ontwikkelplannen.

U ondersteunt uw medewerker deze POP's inzichtelijk te maken en legt ze vast in een persoonlijk ontwikkelplan (POP).

U ontvangt van een medewerkerscoach jaarlijks een rapportage van de voortgang van de POPís van de medewerker. Deze gebruikt u ook om met de medewerker de voortgang te evalueren en nieuwe doelen te bepalen. Dan is deze workshop er voor u!

De optimale vorm en procedure voor het voeren van een functioneringsgesprek naar aanleiding van POP-trajecten en het functioneren van de medewerker ligt niet vanzelf voor de hand.

In de workshop gaan we aan de slag met vragen als:

  • Welke plaats hebben POP-gesprekken in het functioneringsgesprek?
  • Wat doe ik met de rapportage van de medewerkers-coach?
  • Wat is mijn rol als evaluator?
  • Hoe maakt ik goede en motiverende afspraken?
  • Hoe zorgt ik voor haalbare afspraken?
  • Hoe spreek ik medewerkers aan op het al of niet halen van hun targets en verbeterplannen?
  • Hoe check ik of het plan aansluit op de competenties van de medewerker?
  • Hoe zorgt ik ervoor dat het plan ook werkelijk grensverleggend voor de medewerker is?

In deze training leert u op een praktische en efficiënte manier welke plek u de evaluatie van de POP-trajecten van de medewerker uitvoert en hoe u tot een effectief ontwikkeldoel voor uw medewerkers komt.

Uw resultaat

Na het volgen van deze zeer praktijkgerichte training heeft u direct toepasbare kennis en vaardigheden ontwikkeld op het gebied van functioneringsgesprekken en POPís vastleggen.

U bent in staat een goed ontwikkelgesprek te voeren, waarin u de juiste vragen stelt en adviezen geeft.

Daarnaast beschikt u over kennis en inzicht om een ontwikkelroute voor uw medewerker vast te leggen in een duidelijk en concreet plan.

Klik hier voor meer informatie over deze workshop.

Preventiemedewerker verplicht per 1 juli

Bron: VOS/ABB

Alle werkgevers met 25 of meer personeelsleden moeten per 1 juli van dit jaar een preventiemedewerker in dienst hebben. Dat vloeit voort uit de wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet 1998, die nodig was nadat het Europese Hof in 2003 Nederland op de vingers had getikt.

Het bleek dat Nederland de Arbeidsomstandighedenwet niet op de juiste manier uitvoerde. Daarom ligt nu een voorstel tot wijziging van met name artikel 13 en 14 van deze wet bij de Eerste Kamer.

De wijziging komt er op neer dat arbowerkzaamheden niet verplicht door arbo-diensten moeten worden uitgevoerd. Werkgevers behoren de Risico-inventarisatie en Evaluatie (RI&E) zelf te laten maken door een voldoende opgeleide werknemer. Dit is in principe de huidige arbo-coördinator. De nieuwe benaming voor deze persoon wordt, als de Eerste Kamer er op tijd mee instemt, per 1 juli aanstaande preventiemedewerker.

Ook als deze medewerker ´én onderdeel beheerst en andere taken uitvoert in samenwerking met een gecertificeerde arbo-instelling, wordt aan het begrip interne Arbo-dienstverlening voldaan. Voor de arbocertificering gelden de volgende functies: de bedrijfsarts, de arbeidshygiŽnist, de veiligheidsdeskundige en de arbeids- en organisatiedeskundige.

Kleine werkgevers, met minder dan 15 werknemers, zijn vrijgesteld van de plicht om een preventiemedewerker aan te stellen. De werkgever mag de preventietaken dan zelf uitvoeren.

Andere onderdelen, zoals ziekteverzuimbegeleiding, blijven een taak van de gecertificeerde arbo-diensten.

Volgens het wetsvoorstel wordt het voor de werkgevers voordeliger. Er hoeven immers minder diensten van de arbodiensten te worden afgenomen, en ze hoeven met minder regelgeving rekening te houden. Aan de andere kant zal de arbeidsinspectie meer controle gaan uitoefenen op de Plannen van Aanpak. Wordt hier niet aan voldaan, dan zal een boete volgen.

Meld u ook aan

Bent u ook geïnteresseerd in het laatste nieuws of bruikbare tips op het gebied van people management, dan is onze nieuwsbrief er ook voor u.

Klik hier om u gratis aan te melden voor deze nieuwsbrief.