Nieuwsbrief 31

Aangeboden door managementconsult.nl

De Nieuwsbrief van Managementconsult.nl is een periodiek verschijnende uitgave met wetenswaardigheden voor managers.

Klik hier om u gratis aan te melden voor deze nieuwsbrief.

Inhoud

De volgende thema's komen in deze nieuwsbrief aan bod:

 1. Assessment online voor functionerings- en coachinggesprekken
 2. Training 'Adviesvaardigheden voor de interne adviseur'
 3. Training 'Stategisch adviseren voor Toppers'
 4. Onze actuele training, Adviesvaardigheden

Assessment online voor functionerings- en coachinggesprekken


Het online Talenten Motivatie Assessment (TMA) blijkt in de praktijk goed toe te passen bij functionerings-, coaching- en POP-gesprekken in het MKB.

Eigenlijk is dat wel verrassend omdat het TMA, door ons, in eerste instantie werd ingezet als tool om de werving en selectie van hoger en middenkader te professionaliseren. (Voor meer informatie over het TMA als werving en selectietool klikt u hier.)

Op dit moment kunnen we de conclusie trekken dat competentiemanagement in het MKB nog lang niet overal gemakkelijk is toe te passen. Dat komt omdat het vaak een lange procedure vraagt om competenties aan functies te koppelen.

 1. Ten eerste moet er dan een goed gevuld en overzichtelijk functiehuis zijn
 2. Daarna moet van iedere functie duidelijk zijn op welk niveau daarbij de competenties passen
 3. Pas als goed duidelijk is welke competenties een medewerker voor een bepaalde functie nodig heeft kunt u gaan meten via online competentietesten
 4. De rapportage die dat oplevert is het startpunt voor POP-gesprekken

Aan die voorwaarden voldoen een groot aantal midden- en kleinbedrijven niet. De weg naar een goede definitie van functies in de eigen organisatie en het koppelen van competenties daaraan is te duur, te ingewikkeld en rendeert alleen voor de grotere organisaties.

Daardoor vinden functioneringsgesprekken, coaching- of POP-gesprekken ook vaak onvoldoende plaats.

Het TMA is een online-tool die het mogelijk maakt om goed zicht te krijgen op de talenten van een medewerker en het is ook eenvoudig om een matchmatrix te maken met de functie. Daarmee heeft de manager een praktisch instrument erbij om de bodem te leggen onder functionering, coaching- en POP-gesprekken.

Als de talenten en de motivatie van een medewerker middels het TMA goed in beeld zijn gebracht is het veel eenvoudiger om inhoudelijk sterke functioneringsgesprekken te voeren aan de hand van de rapportage.

Toelichting TMA

Het Talenten Motivatie Assessment is een analyse instrument welke vanuit verschillende invalshoeken naar de denkprocessen en motieven van iemand kijkt en daarbij vooral let op de onderlinge samenhang van de verschillende persoonlijkheidsaspecten. Hierdoor wordt een totaalbeeld verkregen.

Het TMA wordt gebruikt voor:

 • Assessment
 • Persoonlijkheids analyses
 • Talenten analyses
 • Selectie en doorstroom
 • Potentieelbepaling
 • Samenstellen van teams
 • Analyseren van talenten
 • Sterkte-Zwakte analyses

Het Talenten Motivatie Assessment is een wetenschappelijk onderbouwd diagnostisch instrument voor talenten en persoonlijkheidsonderzoek.

Het TMA kijkt naar gedragskenmerken zoals o.a. eigenwaarde, prestatie motivatie, ambitie en inlevingsvermogen. Zo ontstaat een totaalbeeld en komen talenten en motivatie duidelijk naar voren.

In de praktijk is al gebleken dat dit instrument een zeer hoge 'voorspellende waarde' heeft. Daarom is het TMA ook een prima basis voor coaching en persoonlijke ontwikkeling.

Het Talenten Motivatie Assessment maakt een onderverdeling in 6 talentengebieden:

De emotionele balans bestaat onder andere uit persoonlijkheidstrekken zoals Autonomie, Eigenwaarde, Ontzag en Zelfvertoon. De emotionele balans is de rode draad door het talenten profiel van de kandidaat.

De motivatie motieven bestaan onder andere uit ambitie, erkenning, prestatie motivatie en variatie. Met andere woorden: datgene waardoor de kandidaat gemotiveerd word om tot prestaties te komen.

De sociale talenten bestaan onder andere uit het inlevingsvermogen van de kandidaat, de mate van liefdadigheid, de behoefte aan sociale steun en de behoefte aan vriendschap. Deze en een groot aantal andere factoren bepalen samen en in interactie met elkaar hoe de kandidaat zich gedraagt in relatie tot anderen.

De beënvloedende talenten bestaan onder andere uit de mate waarin de kandidaat zich kan conformeren of aanpassen aan de omgeving, de mate van dominantie of ondergeschiktheid en de hoeveelheid energie waarover de kandidaat beschikt.

De leidinggevende talenten worden deels gevormd door besluitvaardigheid, doelgerichtheid, de leiderschapskwaliteiten van de kandidaat en de mate waarin de kandidaat kan volharden.

De organiserende talenten bestaan onder andere uit hoe ordelijk en netjes de kandidaat is, de mate van praktijkgerichtheid en structuur.

Klik hier voor een demorapport van een TMA.

U vindt hier een aanvullend demorapport voor de expert (coach, manager, recruiter)

Interesse?

Bel voor een demo of proef TMA naar 077 - 472 0900 of neem contact op via onze website.

Adviesvaardigheden voor de interne adviseur

Herkent u dit?

Veel interne adviseurs of stafmedewerkers merken dat het soms moeilijk is hun adviezen geaccepteerd te krijgen. De opdracht verdwijnt in de bureaulade. Technisch is het een goed advies, maar de opdrachtgever wil er toch niet echt aan of brengt op het laatste moment veranderingen aan...

Daar zijn diverse oorzaken voor aan te wijzen die vaak niet liggen op het technische of inhoudelijke vlak van het advies.

Deze training is erop gericht om uw adviezen vaker, beter en meer geaccepteerd te krijgen.

De nadruk ligt hierbij niet op de inhoud van het advies, maar op de communicatieve zijde: hoe een technisch/commercieel advies over te dragen en geaccepteerd te krijgen in de eigen organisatie. Dus het committment tussen klant en adviseur.

De klantrelatie in alle fasen van het advies staat centraal. Ingegaan wordt op nieuwe vormen van het intakegesprek, het verkrijgen van vertrouwen, de analysefase, de diagnosefase, hoe deze adviezen geaccepteerd en doorgevoerd te krijgen.

Locatie: Kapellerput.
Regelmatig als beste traininglocatie genomineerd en benoemd.
Wij maken er graag gebruik van.

Adres: Conferentiecentrum Kapellerput
Somerenseweg, Heeze
Tel.: 040 - 2241922
Fax: 040 - 2265447
Email: info@kapellerput.nl

Er zijn ook overnachtingsmogelijkheden.

Data:
Dag 1: Dinsdag 6 oktober 2009
Dag 2: Woensdag 7 oktober 2009
Dag 3: Dinsdag 27 oktober 2009
Dag 4: Woensdag 28 oktober 2009

Klik hier voor meer informatie over deze training.

Stategisch adviseren voor Toppers

Een ontwikkeltraject voor managers en adviseurs van grote organisaties die vooral regisseur zijn van allerlei adviestrajecten.

Van de allround adviseur wordt gevraagd om flexibel met die verschillende rollen om te gaan. Hij beweegt zich op strategisch en tactisch niveau. Moet goed kunnen managen, adviseren, aansturen, delegeren, onderhandelen en vooral snel van de ene rol naar de andere kunnen overschakelen.

Herkent u zich in het profiel en de organisatie?

Uw profiel:

 • U stuurt projectgroepen aan,
 • adviseert aan beleidsmakers of initieert zelf beleid en strategie,
 • ontwerpt concepten, ontwikkelt initiatieven,
 • huurt derden in om trajecten uit te voeren,
 • onderhandelt met betrekking tot inkoop, diensten en producten,
 • u bent netwerker en lobbyer,
 • brengt groepen samen,
 • stuurt de eigen organisatie aan, met name op processen,
 • bevind zich in een politiek krachtenveld,
 • koppelt tijdig terug aan opdrachtgevers en stuurgroepen.

Bijvoorbeeld: Adviseurs, leden van MT die bepaalde domeinen verder moeten ontwikkelen, leden van gemeenteraden en overheidsinstellingen, innovators, bedrijfsleiders, regiomanagers, afdelingsdirectie, enz.

Kortom u bent iemand met verschillende petten op en u neemt vaak verschillende posities en rollen in.

Uw organisatie

Uw organisatie zit op snijvlakken in de samenleving. Meestal gaat het om verzelfstandigde organisaties.

Vaak semi-overheid of instellingen die zich bevinden op het snijvlak tussen overheid en uitvoerder. Woningbouwverenigingen, Rijkswaterstaat, gemeentelijke overheden, koepelorganisaties, ingenieursbureaus, projectontwikkelaars, wegenbouwers, infrastructuur, etc.

Vaak gaat het om dienstverleners naar verschillende overheden of intermediair tussen opdrachtgever en uitvoerder. Vaak ook bedrijven die nieuwe initiatieven met veel partners van de grond moeten tillen, denk bijvoorbeeld aan de Floriade 2012 organisatie.

Adviseur = regisseur

Als senior adviseur bent u vaker initiatiefnemer en organisator dan uitvoerder.

Herkent u zich in bovenstaande profielen?

Dan is deze training er voor u!

Training Strategisch adviseren voor toppers

Een training voor topadviseurs waarin u via adviesopdrachten in een developmentcentre alle belangrijke aspecten en rollen van uw functie doorloopt en beter in beeld krijgt.

U komt in een team terecht dat in een paar dagen een stevige creatieve opdracht tot een goed einde moet zien te brengen. U gaat aan de slag met creativiteit, scenario-ontwikkeling, krachtenveld-analyse en gaat netwerken, lobbyen en onderhandelen.

Tijdens het traject komt u een aantal acteurs/trainers tegen die u van informatie voorzien, maar ook tegenspel bieden.

U doorloopt allerlei rollen die u ook in uw dagelijkse werk doorloopt. Tussendoor maken we (theoretische) uitstapjes om te bekijken welke processen er spelen tijdens uw strategische adviestraject.

Deelnemers leren:

 • De essentiŽle competenties van verschillende rollen onderscheiden
 • Verschillende adviesrollen herkennen die bij adviessituaties gevraagd worden
 • Flexibel switchen tussen rollen als manager, projectleider, adviseur, regisseur en coach
 • Adviessituaties effectiever in te schatten
 • Adequater te reageren op situaties
 • Eigen competenties m.b.t. advisering te versterken
 • Effectiever om te gaan met twijfels en weerstanden bij klanten en opdrachtgevers

Werkvorm:

Deze training heeft een buitengewone vorm. Eigenlijk is het geen training, maar meer een persoonlijk ontwikkeltraject dat u deels individueel doorloopt en deels samen met andere deelnemers. Een selectie van de deelnemers wordt voor u een belangrijke samenwerkingspartner tijdens de duur van de training (Maatjesgroep).

Een deel van dit traject voert u dus uit tijdens de trainingsdagen, een ander deel voert u uit tijdens uw werk. U krijgt een keer een coach op bezoek op uw werk en u sluit een contract af met een van uw belangrijke opdrachtgevers in het kader van de training. In dit contact spreekt u een extra dienstverlening af in het kader van deze training en uw persoonlijke ontwikkeling, maar ook in het kader van een betere (of toegevoegde) dienstverlening aan uw opdrachtgever.

Een belangrijk deel van het rendement van deze training hangt af van uw mogelijkheden om op uw werkplek uw ontwikkelplannen te integreren en kort te sluiten met collega's en opdrachtgevers. Indien dat onmogelijk voor u is kunt u beter een traditionele trainingsvorm kiezen.

U start met testen om uw competenties en persoonlijkheidsprofiel (meer) inzichtelijk te krijgen. U maakt een analyse van uw werksituatie en kiest van daar uit uw persoonlijke verbeterdoelen. Deze legt u vast in een POC (Persoonlijk Ontwikkel Contract) en treedt daarmee in contact met uw belangrijkste opdrachtgever(s). Met deze gaat u dit contract aan en zij fungeren hierin als belangrijkste feedbackgevers.

Tijdens de training ontwikkelt u dus persoonlijke verbeterplannen die u ook op uw werk gaat uitvoeren. U krijgt een persoonlijke coach toegewezen die u tijdens enige maanden in totaal 4 uur met betrekking tot uw persoonlijk doel(en) en POC ondersteunt.

Om de drie weken komen alle deelnemers bij elkaar tijdens de trainingsdag. Ook uw persoonlijke trajecten komen dan weer aan de orde. Tijdens zo'n trainingsdag doorloopt u nog een aantal cases ter verdieping en u integreert de uitkomsten in uw POC.

Kick-off

Als kick-off is er een startbijeenkomst van een halve dag waarop de feedbacktest en de TMA wordt toegelicht en waarop de procedure van de training toegelicht wordt. Kennismaking en analyse van elkaars werk is ook een item op deze middag.

De training start met een 360 graden feedbacktest speciaal gericht op topadviseurs.

Met de interpretatie van de uitslag starten we de training. U krijgt gelijk zicht op uw sterke en zwakke competenties rond uw adviesvaardigheden. Dat geeft u en ons de mogelijkheid doelgericht de training in te vullen.

Thuis of op uw kantoor vult u tevens een volledige TMA in. Hiermee krijgt u zicht op uw persoonlijkheidsprofiel.

Voor actuele informatie over deze training klik hier

Onze actuele training, Adviesvaardigheden

Meld u ook aan

Bent u ook geïnteresseerd in het laatste nieuws of bruikbare tips op het gebied van people management, dan is onze nieuwsbrief er ook voor u.

Klik hier om u gratis aan te melden voor deze nieuwsbrief.