Algemene informatie over ziekteverzuimbeheersing

Ziekteverzuimbeheersing weer actueel door Poortwachterswet

Klik hier voor meer informatie over de training Ziekteverzuimbeheersing

Stijgend ziekteverzuim

Kent u dat ook in uw bedrijf? Het ziekteverzuim onder uw werknemers stijgt, uw premies stijgen ook en de werkdruk stijgt want minder mensen moeten meer werk doen.

Dan staat u, als werkgever, in ieder geval niet alleen want landelijk is er een stijging van het ziekteverzuim. Voor u misschien een schrale troost, maar er is wat aan te doen.

 

Oorzaken

Het ziekteverzuim stijgt landelijk licht en in bepaalde branches flink. Er is sprake van een trend die in gang gezet is door verschillende oorzaken:

 1. Werkdruk en daarmee de werkstress nemen toe.
  Dit is een algemene trend. Door de de opkomst van Internet, de economische druk en de plattere organisaties is er een toename van de werkdruk in alle lagen in de organisatie.
  Een begrip als burn-out is relatief nieuw, maar wel een teken aan de wand dat de balans tussen draagkracht en werkdruk negatief doorslaat voor een aantal werknemers. Een toename van, met name, langdurig verzuim is hiervan het resultaat.
   
 2. Er is, in een aantal branches, een structurele onderbezetting in personeel.
  De personeelskrapte heeft een historisch hoogtepunt bereikt. Veel bedrijven vinden het echter moeilijk om opdrachten te weigeren omdat er te weinig bezetting is. Dit resulteert dan ook weer in een (te) hoge werkdruk. Vooral in de technische beroepen, maar ook IT, de bouw en de gezondheidszorg leidt hieronder.
   
 3. Een deel van de Nederlandse managers loopt, nog, achter bij de omschakeling van hun managementstijl van probleemoplossend naar faciliterend.
  Er wordt tegenwoordig veel meer topdown gedelegeerd, maar de ondersteuning van de mensen die deze nieuwe taken en bevoegdheden toebedeeld krijgen schiet nog vaak te kort. De druk op het middenkader en ook op de werkvloer is toegenomen. Medewerkers hebben een grotere zelfstandigheid gekregen om zelf de uitvoering van hun werk te bepalen, maar moeten daarin dan ook vaak zelf nog het wiel uitvinden. Kortom er wordt meer gedelegeerd, maar niet meer gefaciliteerd.
   
 4. Veel ARBO-diensten zijn in een positie gemanoeuvreerd waarin ze tegen minimale kosten slechts een minimale dienstverlening kunnen bieden.
  Verzuimcijfers en controles alleen geven te weinig mogelijkheden om de stijgende verzuimtendens een halt toe te roepen.
  Verder staan deze instanties toch vaak iets verder af van de werknemer dan de directe leidinggever als het aankomt op het oplossen van de onderliggende werk- of privéproblemen.
   
 5. Poortwachterswet zorgt voor hernieuwde aandacht.
  De Poortwachterswet maakt zowel de werkgever als de werknemer meer verantwoordelijk voor het re?tegratietraject. Doordat de regering de kosten en het bewaken en uitvoeren van de procedures hiervan voornamelijk bij de werkgever legt zijn hier nieuwe initiatieven een must!

Conclusie

Meer werkdruk, onderbezetting in het personeelsbestand, onvoldoende aandacht voor problemen die leiden tot verzuim, onvoldoende mogelijkheden voor ARBO-diensten door beperkte budgetten en een verzuimbeleid dat op deze zaken te weinig inspeelt leiden tot een nieuwe toename van het ziekteverzuim.

Er is dus een verschuiving ontstaan in de problematiek van het verzuim.

Dat vraagt een aanpassing van de strategie om dit verzuim mee te tackelen.

Nieuwe situatie, nieuwe antwoorden

Bovenstaande oorzaken vragen om een vernieuwde insteek van het ziekteverzuimbeleid.

Oplossingen zijn minder eenvoudig door te voeren dan een tijdje geleden omdat de problemen nu meer structureel van aard zijn geworden.

De werkdruk los je zomaar niet even op. Dat vraagt dus om een integrale aanpak van het verzuimbeleid waarin op allerlei niveaus naar meer stucturele oplossingen gestreefd wordt dan voorheen het geval was.

 

 1. Integratie van verzuimmanagement op strategisch niveau in de organisatie.
  Het verzuimbeleid zal weer vooraan op de agenda van het managementteam geplaatst moeten worden. Met name moet worden bekeken hoe de balans tussen werkdruk en draagkracht weer in evenwicht gebracht kan worden.
   
 2. Strategische en operationele reductie van werkstress.
  Invoeren van competentiemanagement en 360° feedbacktesten, waarbij meer zicht komt op individuele competenties van medewerkers ten opzichte van hun taken, is een trend die hierop inspeelt. Competentiemanagement maakt het mogelijk dat medewerkers individuele ontwikkelplannen doorlopen die inspelen op de meest urgente knelpunten in de uitoefening van hun werktaken.
   
 3. Training van een meer faciliterende managementstijl voor managers die verantwoordelijk zijn voor uitvoering van verzuimbeleid.
  Medewerkers faciliteren in eigen ontwikkeltrajecten door middel van coaching.
  Dat vraagt van managers minder met eigen oplossingen komen en meer de medewerkers ondersteunen in de ontwikkeling van hun eigen oplossingen. Dat geeft uiteindelijk een grotere motivatie die ook weer direct verbonden is met de balans tussen draagkracht en werkdruk.
   
 4. Een training voor de directe leidinggever in het voeren van verzuimgesprekken.
  In verzuimgesprekken wordt onderscheid gemaakt in diverse soorten gesprekken: telefonische verzuimintake, verzuimgesprek, herintegratiegesprek, terugkomgesprek, probleemoplossend gesprek en het huisbezoek. Ieder gesprek heeft zijn eigen vorm, maar ook zijn eigen valkuilen. Er is een directe relatie tussen verzuim en de gespreksvoering daaromheen. Een goede training kan hierin veel effect hebben.
   
 5. Bijstelling van verzuimbeleid en -uitvoering met P&O, Sociaal-medisch team en ARBO-dienst.
  Betere en andere afspraken, kortom een beleid dat meer gericht is op de reductie van langdurend verzuim. Dat is waar verder de winst te halen is.

Resumerend

Het verzuim neemt weer toe, steeds vaker belanden mensen in de WAO of zijn langdurend of vaker ziek.

Dit traject begint met het onvoldoende inspelen op de onderliggende problematiek op de werkplek. Werkdrukproblemen worden onvoldoende onderkend en er is te weinig integraal verzuimbeleid tot op de werkvloer.

Oplossingen liggen op het terrein van verzuimbeleid en in training van managers om hun medewerkers anders te coachen met een extra focus op draagkracht en werkdruk.

Meer informatie